Aktuálne
právne prostredie

Aktuality

Pravidelne Vám prinášame aktuality
z legislatívneho prostredia.

V tejto sekcii nájdete aj iné zaujímavé články
a odborné publikácie, ktoré Vám môžu byť užitočné pri podnikaní alebo v každodennom živote.

Filtrovať podľa
Prehľad aktualít
Novinky 01. 11. 2018
Aktuality
Advokátska kancelária

Povinnosť registrácie konečného užívateľa výhod

Právnické osoby, ktoré boli založené pred 31. októbrom 2018 sú povinné registrovať údaje o konečnom užívateľovi výhod do Obchodného registra najneskôr do 31. decembra 2019.

 

Stručný popis tejto informácie

 

Povinnosť registrácie konečného užívateľa výhod

 

Vážený klient,

01. novembra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Predmetným Zákonom zároveň došlo k novelizácii zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených právnych predpisov sú všetky právnické osoby registrované v Obchodnom registri, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, povinné zapísať do neverejnej časti Obchodného registra údaje o konečnom užívateľovi výhod v nasledovnom rozsahu (i) meno a priezvisko, (ii) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, (iii) adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, (iv) štátna príslušnosť, (v) druh a číslo dokladu totožnosti, (vi) údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; vo väčšine prípadov pôjde o fyzickú osobu, ktorá (i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Vyššie uvedená povinnosť platí pre nové obchodné spoločnosti od 01. novembra 2018. Právnické osoby, ktoré boli založené pred 31. októbrom 2018 sú povinné registrovať údaje o konečnom užívateľovi výhod do Obchodného registra najneskôr do 31. decembra 2019.

Táto informácia bola spracovaná pre účely všeobecného informovania klientov a nepredstavuje právnu radu o ich zákonných povinnostiach.

V prípade, ak máte záujem o naše služby súvisiace s registráciou konečného užívateľa výhod do Obchodného registra alebo máte akékoľvek otázky, prosím neváhajte nás kontaktovať.

LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291