Informovanosť
na 1. mieste

Dbáme na bezpečnosť

Ochrana osobných údajov a informovanosť našich klientov je pre nás dôležitá.

V tejto sekcii nájdete všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť pri našej vzájomnej spolupráci.

Informácie pre klienta
Informácie pre klientov 13. 01. 2021
Poučenie klienta
Advokátska kancelária

GDPR| informácie

Stručný popis tejto informácie

Tieto údaje slúžia na poskytnutie informácií o právach dotknutých osôb (našich klientov a iných fyzických osôb), ktorých osobné údaje spracúva naša advokátska kancelária LawService, s. r. o., so sídlom Stráž 3/223, 960 01 Zvolen, IČO: 36 861 723, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 15908/S, ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“), ako aj ďalšími predpismi.

LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291