Informovanosť
na 1. mieste

Dbáme na bezpečnosť

Ochrana osobných údajov a informovanosť našich klientov je pre nás dôležitá.

V tejto sekcii nájdete všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť pri našej vzájomnej spolupráci.

Informácie pre klienta
Informácie pre klientov 14. 11. 2020
Poučenie klienta
Advokátska kancelária

Poučenie klienta| advokátom

Stručný popis tejto informácie

Poučenie klienta advokátom podľa § 1c zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 6 zák. č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu.

LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291