Informácie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb

Tieto údaje slúžia na poskytnutie informácií o právach dotknutých osôb (našich klientov a iných
fyzických osôb).

Osobné údaje spracúva správcovská kancelária
LawService Recovery, k. s., ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) v súlade
s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679.

LawService Recovery
Osobné údaje
Správcovská kancelária

Informácie o ochrane
osobných údajov.

Tieto údaje slúžia na poskytnutie informácií o právach dotknutých osôb (našich klientov a iných fyzických osôb), ktorých osobné údaje spracúva naša správcovská kancelária LawService Recovery, k.s., so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 602/S, ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o správcoch"), ako aj ďalšími predpismi.

 

Výkon činnosti Prevádzkovateľa

Naša správcovská kancelária vykonáva činnosť, ktorá spočíva najmä:

 • Vo výkone správcovskej činnosti v zmysle ZKR - správa úpadcovho majetku, jeho speňažovania a uspokojovanie pohľadávok veriteľov úpadcu;

 • V plnení rôznych zákonných povinností;

 • V ochrane našich oprávnených záujmov, ako aj záujmov iných osôb.

 

Čo sú osobné údaje a čo sa rozumie spracúvaním osobných údajov?

Osobnými údajmi sú v zmysle platnej právnej úpravy údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu Vašich základných práv. Vaše osobné údaje spracúvame na základe (aspoň jedného z) týchto právnych základov:

 • Na základe Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, a to len v tom prípade, ak nie je možné spracúvať osobné údaje na inom právnom základe;
 • Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našej zákonnej povinnosti ako prevádzkovateľa, najmä na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákonných predpisov (najmä ZKR), z účtovných predpisov, zákona o archívoch a registratúrach, ako aj na plnenie povinností vo vzťahu k štátnym orgánom;
 • Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, alebo ktoré sleduje tretia strana, pričom tento právny základ využívame najmä:
 • Na zasielanie newsletterov pre našich klientov za účelom poskytovania informácií o legislatívnych zmenách alebo právnych novinkách, ako aj na zasielanie sviatočných pozdravov;
 • Na monitorovanie návštevnosti našej stránky, zlepšovanie fungovania našej stránky (prostredníctvom „cookies“), avšak tak, aby pri využití tohto účelu tento neprimerane nezasahoval do Vašich práv;
 • Na monitorovanie vonkajšieho a vnútorného priestoru budovy, kde sa nachádza sídlo našej správcovskej kancelárie, za účelom ochrany nášho majetku pred zničením, poškodením alebo krádežou, ako aj za účelom ochrany zdravia a bezpečnosti osôb, ktoré sa nachádzajú v priestoroch našej správcovskej kancelárie.

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu a spôsobom vymedzenými nasledovnými kategóriami účelov:

 1. Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR) prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

  • Súvisiace predpisy
   ZKR, Zákon o správcoch, Občiansky a Obchodný zákonník a ďalšie právne predpisy

 2. Poskytovanie iných ako právnych služieb
  Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

  • Súvisiace predpisy
   Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov, a ďalšie právne predpisy

 3. Marketingové účely (zasielanie newsletterov, cookies)
  Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem tretích strán podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR

  • Súvisiace predpisy
   Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník, a ďalšie právne predpisy

 4. Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu
  Čl. 89 GDPR

  • Súvisiace predpisy
   Zákon o archívoch, a ďalšie právne predpisy

 5. Personalistika a mzdy (najmä na účely zamestnania)
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)

  • Súvisiace predpisy
   Zákonník práce, ZKR, Zákon o správcoch a ďalšie právne predpisy

 6. Účtovné a daňové účely
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

  • Súvisiace predpisy
   Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní, a ďalšie právne predpisy

 

Aké osobné údaje spracúvame?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás.

V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo.

Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade od Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia.

 

Kontaktné údaje na Prevádzkovateľa:

LawService Recovery, k.s. | Správcovská kancelária
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Slovenská republika

Tel.: +421 45 5240 200
Fax.: +421 45 5240 291
E-mail: kancelaria@lawservice.sk

LawService Recovery
Kontaktné informácie
Správcovská kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291